Arwidssonprofessur i Tillämpad stadsbyggnad

Birthe & Per Arwidssons stiftelse är initiativtagare till inrättandet av en ny professur på ABE-skolan vid Kungl. Tekniska Högskolan i det nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Centralt för ämnet Tillämpad stadsbyggnad är hur planering, arkitektur och byggande kan bidra till bättre livsvillkor och hur pågående stadsbyggnad tvärvetenskapligt integrerar arkitektur och samhällsbyggnad med ekonomi och humaniora. Ämnet undersöker hur utveckling av metoder för samverkan kan förbättras under pågående tillämpning. Genom följeforskning och direkt kunskapsåterföring kan ny kunskap och innovativa processer utvärderas och implementeras direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt.

Professuren ger KTH och ABE-skolans ämnesområden arkitektur, samhällsplanering, ekonomi, filosofi och teknik möjlighet att aktivt bidra till den pågående samhällsutvecklingen genom att direkt koppla akademins kapacitet till pågående stadsutvecklingsprocesser.

KTH påbörjar rekryteringen av professuren under våren 2017 med målsättningen att tjänsten ska vara tillsatt under 2018. Förutom professuren finansierar Arwidssonstiftelsen två doktorandtjänster knutna till ämnet och står som initiativtagare till Arwidssonprofessurens studentpris för bästa masteruppsats i det på KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad.