Verksamhet

Birthe & Per Arwidssons stiftelse engagerar sig primärt i samarbetsprojekt där stiftelsen är delaktig från start till genomförande. Stiftelsens arbetssätt präglas av strategisk filantropi vilket innebär att Arwidssonstiftelsen inte ger bidrag eller stipendier till privatpersoner eller organisationer för ändamål där stiftelsen själv inte är en aktiv part. Genom att skapa förutsättningar för utbyte mellan olika professioner och aktörer inom fältet ägnar sig stiftelsen även åt katalytisk filantropi. Detta tar sig bland annat uttryck i att Arwidssonstiftelsen fortlöpande anordnar fördjupande rundabordssamtal kring aktuella frågor. Stiftelsen arrangerar även publika samtal och större seminarier för att vidga perspektiven och fördjupa kunskapen kring angelägna stadsutvecklingsfrågor. 

Mer om stiftelsens verksamhet och samarbeten under fliken Projekt.