Arwidssonprofessuren

Ann Legeby, Foto: Jonas Eriksson

Birthe & Per Arwidssons stiftelse är initiativtagare till inrättandet av Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad. Stiftelsens donation på 20 miljoner kronor finansierar professuren samt en doktorand och en postdoktor i fem år. Tillämpad stadsbyggnad är praktiknära och tvärvetenskapligt, stiftelsens mål är att nya forskningsresultat ska bidra till utformandet av hållbara stadsmiljöer i våra svenska kommuner.

Internationellt pågår forskning i tillämpad stadsbyggnad men professuren är den första stora satsningen i ämnet i Sverige. Syftet med professuren är att ge KTH en utökad möjlighet att aktivt bidra till samhällsutvecklingen genom att direkt koppla akademins kapacitet till pågående stadsutvecklingsprocesser. KTH utvecklar och förvaltar ämnesområdet såväl vetenskapligt som konstnärligt i nära relation till forskningsfronten, det demokratiska samhället och det praktiska utförandet.

– Skolan har redan i dag mycket tillämpad forskning och samverkar aktivt med näringsliv och samhälle. Den nya professuren, som möjliggjorts genom donationen från Arwidssonstiftelsen, gör det möjligt för oss att bidra ännu mer direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt. Vår forskning och utbildning ger förutsättningar för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, tillgänglig och attraktiv stad. Det blir väldigt spännande att se hur ämnet Tillämpad stadsbyggnad kommer att utvecklas på KTH tillsammans med Arwidssonstiftelsen, säger Muriel Beser Hugosson, skolchef för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Genom att etablera samarbeten med offentlig förvaltning, näringsliv, civilsamhälle och enskilda aktörer ska professuren även medverka till att öka samverkan i stadsbyggnadsprocesserna. I uppdraget ingår även att bygga upp en disciplinöverskridande forskningsmiljö som integrerar teknik-, natur-, och samhällsvetenskap samt humaniora och gestaltning.

Läs mer om Ann Legeby

Nationellt möte i Tillämpad stadsbyggnad