Arwidssonprofessur i Tillämpad stadsbyggnad

Birthe & Per Arwidssons stiftelse är initiativtagare till inrättandet av en professur på ABE-skolan vid Kungl. Tekniska Högskolan i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Centralt för ämnet är hur planering, arkitektur och byggande kan bidra till bättre livsvillkor och hur pågående stadsbyggnad tvärvetenskapligt integrerar arkitektur och samhällsbyggnad med ekonomi och humaniora. Ämnet undersöker hur utveckling av metoder för samverkan kan förbättras under pågående tillämpning. Genom följeforskning och direkt kunskapsåterföring kan ny kunskap och innovativa processer utvärderas och implementeras direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt.

Professuren ger KTH och ABE-skolans ämnesområden arkitektur, samhällsplanering, ekonomi, filosofi och teknik möjlighet att aktivt bidra till den pågående samhällsutvecklingen genom att direkt koppla akademins kapacitet till pågående stadsutvecklingsprocesser.

Förutom professuren finansierar Arwidssonstiftelsen två doktorandtjänster knutna till ämnet och står som initiativtagare till Arwidssonprofessurens studentpris för bästa masteruppsats i det på KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad.

KTH ansvarar för rekryteringen. Annonsen för professuren ligger nu ute på KTH:s hemsida. Målsättningen att tjänsten ska vara tillsatt under 2018.

Arkitekten uppmärksammar stiftelsens donation och rekryteringen i artikel.