Samverkan

Arwidssonstiftelsen verkar för att utveckla och driva innovativa och nyskapande stadsutvecklingsprojekt i samarbete med kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Arwidssonstiftelsen engagerar sig primärt i samarbetsprojekt där stiftelsen är delaktig från start till genomförande. Stiftelsens roll och funktion i projekten kan se olika ut beroende på skala, form och mål.

Ett samverkansprojekt kan initieras av styrelsen, anställda eller externa parter. Projektidéer som presenteras för styrelsen ska ha tydligt definierat mål, syfte, innehåll, tidsplan och uppskattad budget. Projektbeskrivningen ska innefatta en motivering för hur projektet bidrar till att uppfylla stiftelsens övergripande mål och syfte. Projektet ska även bedömas ha en ekonomisk genomförbarhet. När det gäller komplexa eller skissartade projektidéer kan styrelsen begära, alternativt låta göra, en fördjupad förstudie innan slutgiltigt beslut fattas.