Samverkan

Arwidssonstiftelsen verkar för att utveckla och driva olika former av innovativa och nyskapande stadsutvecklingsprojekt i samarbete med kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Arwidssonstiftelsen engagerar sig primärt i samarbetsprojekt där stiftelsen är delaktig från start till genomförande. Stiftelsens roll och funktion i projekten kan se olika ut beroende på dess skala, form och mål.

Ett samverkansprojekt kan initieras av styrelsen, anställda eller externa parter. Projektidéer som presenteras för styrelsen ska ha ett tydligt definierat mål, syfte, innehåll, tidsplan och uppskattad budget. Projektbeskrivningarna ska även innefatta en motivering för hur projektet bidrar till att uppfylla stiftelsens övergripande mål och syfte. Projektets genomförbarhet bedöms av styrelsen i relation till dess förmodade kapacitet att bidra till stiftelsens övergripande målsättningar d.v.s. projektet ska ha tydlig relevans och gynna stiftelsens syfte och mål samt bidra till att konkretisera den övergripande visionen. Projektet ska även bedömas ha en ekonomisk genomförbarhet.När det gäller komplexa eller skissartade projektidéer kan styrelsen begära, alternativt låta göra, en fördjupad förstudie innan slutgiltigt beslut fattas.

För närvarande arbetar vi med ett pilotprojket tillsammans med Uddevalla. Vi söker även samverkansparter till Cykelövningsparken, som du kan läsa mer om under Projekt.