Professor Ann Legeby

Ann Legeby disputerade år 2013 vid KTH Arkitektur och är en välrenommerad forskare inom stadsbyggnad, verksam vid KTH sedan 2007. Ann Legebys forskning handlar om stadsbyggnad med fokus på den sociala dimensionen. Segregation, jämlika livsvillkor och stadsliv är centrala frågor. Forskningen är inriktad på att undersöka hur stadsform, den byggda miljön, skapar förutsättningar för, och begränsar våra vardagliga liv och hur den byggda miljön påverkar olika sociala och samhälleliga processer. Stadens struktur och form studeras också i relation till kultur, mobilitet och tillgänglighet samt ekologisk hållbarhet. Många av forskningsprojekten bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra offentliga aktörer.

Att jobba i nära samverkan med olika aktörer, där akademi och praktik kan jobba tillsammans, är viktigt för kunskapsspridning och är en bra grund för metodutveckling. En sådan samverkan påverkar i förlängningen också hur vi formulerar forskningsfrågor inom fältet. Vi står inför viktiga utmaningar att bygga hållbara samhällen och det finns ingen tid att förlora. Vi behöver ställa höga och konkreta krav på alla investeringar som görs i vår byggda miljö så att vi får välfungerande och trivsamma städer och samhällen som också gör det möjligt att klara hållbarhetsutmaningar, säger Ann Legeby.

Mer om Ann Legebys forskning

Ann Legeby KTH Arkitekturskolan Ann Legeby