Ansökan

Nästa ansökningsperiod öppnar 1 november 2024 

Olle Bengtzon-priset på 75 000 kr ges årligen till en journalist, eller grupp som samarbetar journalistiskt, frilans eller verksam vid en redaktion. Priset premierar journalistik i Olle Bengtzons anda – en folkbildande beskrivning och kritisk granskning av alla former av samhällsbyggande, stadsplanering och arkitektur, främst utifrån medborgarnas perspektiv. Mottagaren av priset ska ha publicerat sig på ett sätt som nått en bred allmänhet. Olle Bengtzon-priset ges för utfört arbete, som stöd för fortsatt arbete i samma anda. Lokaljournalistik premieras framför riksbevakning.

Olle Bengtzon-priset belönar:

  • Reportage, artiklar eller annan form av publicering i Olle Bengtzons anda, det vill säga journalistik som belyser stadsomvandling, bostadsfrågor i vid bemärkelse och infrastrukturprojekt utifrån medborgarens perspektiv skrivna på ett för allmänheten engagerande och folkbildande sätt.
  • Research och analys av den byggda miljön och de bakomliggande processer som leder fram till skapande av nya, eller omdaning av befintliga byggnader och större livsmiljöer.
  • Bevakning av det som planeras, är under uppförande/ombyggnad/förändring eller nyligen har färdigställts.
  • Resultat som publiceras i dags- eller veckopress, radio eller tv och når en bred, allmän läsekrets snarare än fack- och branschfolk. Lokaljournalistik premieras framför riksbevakning.
  • Journalistiskt arbete som belyser frågor och problemkomplex av intresse för svenska förhållanden och som publiceras i svenska medier, tryckta eller digitala.

Vilka är behöriga att söka?

Frilansande eller vid redaktion anställd journalist eller grupp som samarbetar journalistiskt, företrädesvis verksamma på lokal nivå, i Sverige. Sökanden, eller den/de ansökan gäller, ska ha varit publicerad/e inom det aktuella ämnesfältet.

Ansökan ska innehålla:

  • Presentation av sökande med beskrivning av utfört arbete i relation till Olle Bengtzon-prisets syfte och mål. Max 2 A4 (pdf).
  • 3 tidigare publicerade artiklar eller motsvarande.

Jury

Inkomna ansökningar behandlas av en jury. Juryn består av fem personer, varav en representerar Arwidssonstiftelsen och en Olle Bengtzons familj. Jurymedlemmar byts regelbundet ut. Ordförande utses av Arwidssonstiftelsen. Arwidssonstiftelsen eftersträvar en jämn könsfördelning och en god balans mellan representanter verksamma i hela Sverige.

Nuvarande jurymedlemmar:

Sara Bengtzon, representant Olle Bengtzons familj.

Kerstin Brunnberg, journalist.

Björn Häger, chefredaktör Avesta tidning

Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren, mottagare av Sveriges Arkitekters kritikerpris 2015.

Kris Johnson-Jones, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen.

Emma Arenius, Olle Bengtzon-pristagare 2023 är adjungerad i juryn.

Ansökan

”Olle Bengtzon stod på de små människornas sida. På brukarnas, de som ville ha råd att bo.”

/Dan Hallemar om Olle Bengtzon i Arkitekten 2008.