Beyond Survival

Building resilient communities through co-creation for the Rohingya refugees in Bangladesh

Författare: Lamia Ahmed & Mariia Smoliakova

Lärosäte: KTH School of Architecture

För tredje året delar Arwidssonstiftelsen tillsammans med KTH arkitekturskolan ut ett pris till bästa examensarbetet inom Tillämpad stadsbyggnad. 2021 går priset till Lamia Ahmed och Mariia Smoliakova för deras projekt ”Beyond survival” som utforskar hur stadsbyggande och socialt engagemang kan förenas för att stärka de allra mest utsatta.

Juryns motivering:

”Med Beyond Survival har Lamia Ahmed och Mariia Smoliakova haft modet att ta upp en av vår tids svåraste problemkomplex: ofrivilliga folkomflyttningar framtvingade av politisk oro och klimatkris. Fokus för studien har legat på hur de flyktingläger som anläggs kan förbättras med förhållandevis små medel och laddas med värden bortom de mest basala behoven både fysiskt och socialt – och detta med innevånarna själva som viktigaste kraft.

Studien kretsar kring ett av de läger Bangladesh ställt i ordning för rohingyer, som fördrivits från grannlandet Myanmar, men också för människor som tvingats på flykt undan det förändrade klimatets härjningar inom Bangladesh. Med detta som utgångspunkt har författarna drivet, pedagogiskt och träffsäkerhet utvecklat konkreta idéer om hur stadsbyggande och socialt engagemang kan förenas i syfte att skapa en positiv spiral, på både kort och lång sikt. Inte minst visar de hur stadsbyggnad är en kontinuerlig process som handlar om en djup förståelse av det befintliga för att skickligt kunna lägga till det nya eftersom stadens alla komponenter i slutänden samverkar och påverkar varandra.

Resultatet är briljant och har stor giltighet inom stadsbyggnadsfältet, inte bara inom den kontext som undersökts, utan även i helt andra sammanhang!”

Juryn består av Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola, Tatjana Joksimovic, enhetschef för bostäder och fysisk planering på Länsstyrelsen i Stockholms län, Eva Minoura, Sveriges Arkitekter, Martin Rörby, arkitekturhistoriker och styrelsemedlem i Arwidssonstiftelsen.

Mariia Smoliakova och Lamia Ahmed are Architects and recent graduates of Sustainable Urban Planning and Design from KTH Royal Institute of Technology.

”In Beyond Survival Lamia Ahmed and Mariia Smoliakova bravely take on one of the most daunting global concerns of the moment – namely involuntary mass migration brought on by political unrest and climate crisis. The thesis addresses how the establishment of refugee settlements might be improved in both physical and social terms by way of cost-effective interventions enhancing quality of life beyond the fundamentals of survival. Moreover, the study asks, how can such initiatives enlist and empower the residents themselves in the process?

At focus is one of the settlements established in Bangladesh mainly for Rohingya driven out of neighboring Myanmar, but also housing people forced to flee the devastation brought by climate change elsewhere in Bangladesh. Using this point of departure, the authors demonstrate innovation and pedagogical precision in introducing concrete ideas for how an urban design enlisting social engagement can create positive change in both the short- and long-term. The thesis demonstrates an adept understanding of urbanism as both deeply rooted in a current site and situation and by way of interventions setting in motion transformative processes where the new elements are always interdependent on what is already there. The brilliant result is an approach with implications not only within the context of the settlements studied here, but relevant in a much broader sense within urbanism today.”

Pristagarna får 10 000 kronor och ett verk av konstnären Susanne Wollmers.

 

Kontakt:

Mariia Smoliakova mariiasm@kth.se

Lamia Ahmed lahmed@kth.se

Kris Johnson-Jones, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen kris.jones@arwidssonstiftelsen.se

Ann Legeby, professor i Tillämpad stadsbyggnad KTH ann.legeby@arch.kth.se