Pressmeddelande 2018-12-05

Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad på KTH är nu tillsatt!

Ann Legeby, verksam forskare vid KTH, har anställts som professor i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. En generös donation från Birthe & Per Arwidssons stiftelse har möjliggjort instiftandet av den nya professuren på KTH.

Ann Legeby disputerade år 2013 vid KTH Arkitektur och utses nu till professor i samband tillträdandet till den nya professuren. Hon är välrenommerad forskare inom stadsbyggnad och verksam vid KTH sedan 2007. Ann Legebys forskning handlar om stadsbyggnad med fokus på den sociala dimensionen. Segregation, jämlika livsvillkor och stadsliv är centrala frågor. Forskningen är inriktad på att undersöka hur stadsform, den byggda miljön, skapar förutsättningar för, och begränsar våra vardagliga liv och hur den byggda miljön påverkar olika sociala och samhälleliga processer. Stadens struktur och form studeras också i relation till kultur, mobilitet och tillgänglighet samt ekologisk hållbarhet. Många av forskningsprojekten bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra offentliga aktörer.

–  Att jobba i nära samverkan med olika aktörer, där akademi och praktik kan jobba tillsammans, är viktigt för kunskapsspridning och är en bra grund för metodutveckling. En sådan samverkan påverkar i förlängningen också hur vi formulerar forskningsfrågor inom fältet. Vi står inför viktiga utmaningar att bygga hållbara samhällen och det finns ingen tid att förlora. Vi behöver ställa höga och konkreta krav på alla investeringar som görs i vår byggda miljö så att vi får välfungerande och trivsamma städer och samhällen som också gör det möjligt att klara hållbarhetsutmaningar, säger Ann Legeby.

Birthe & Per Arwidssons stiftelse är initiativtagare till inrättandet av Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad. Stiftelsens donation på 20 miljoner kronor finansierar professuren samt en doktorand och en postdoktor i fem år. Tillämpad stadsbyggnad är praktiknära och tvärvetenskapligt och utgår från Arwidsonstiftelsens tes om att ökad multidisciplinär samverkan i stadsutvecklingsprocesser bidrar till utformandet av mer humana och hållbara livsmiljöer.  Stiftelsens mål är att nya forskningsresultat ska bidra till utformandet av hållbara stadsmiljöer i våra svenska kommuner.

– Jag har arbetat större delen av mitt liv med fastigheter. Jag vet av erfarenhet att det är komplext och krävande att bygga och utveckla goda, hållbara livsmiljöer. Jag är övertygad om att vi skulle nå längre som samhälle om vi ökade samverkan mellan de branscher och yrkesverksamma som utvecklar och bygger våra städer. Även konst, humaniora och forskning behöver få ökad betydelse i projekt och processer, säger Per Arwidsson, grundare av Arwidssonstiftelsen.

Genom att etablera samarbeten med offentlig förvaltning, näringsliv, civilsamhälle och enskilda aktörer ska professuren även medverka till att öka samverkan i stadsbyggnadsprocesserna. I uppdraget ingår även att bygga upp en disciplinöverskridande forskningsmiljö som integrerar teknik-, natur-, och samhällsvetenskap samt humaniora och gestaltning.

– Det handlar om att koppla ihop forskningen med vad som händer i våra städer, säger Karolina Keyzer, styrelseledamot och stiftelsens representant i samarbetet med KTH.

Internationellt pågår forskning i tillämpad stadsbyggnad men professuren blir den första stora satsningen i ämnet i Sverige.  Syftet med professuren är att ge KTH en utökad möjlighet att aktivt bidra till samhällsutvecklingen genom att direkt koppla akademins kapacitet till pågående stadsutvecklingsprocesser. KTH utvecklar och förvaltar ämnesområdet såväl vetenskapligt som konstnärligt i nära relation till forskningsfronten, det demokratiska samhället och det praktiska utförandet.

–Vi är oerhört glada över att välkomna Ann Legeby som ny professor i Tillämpad stadsbyggnad. Skolan har redan i dag mycket tillämpad forskning och samverkar aktivt med näringsliv och samhälle. Den nya professuren, som möjliggjorts genom donationen från Arwidssonstiftelsen, gör det möjligt för oss att bidra ännu mer direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt. Vår forskning och utbildning ger förutsättningar för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar, tillgänglig och attraktiv stad. Det blir väldigt spännande att se hur ämnet Tillämpad stadsbyggnad kommer att utvecklas på KTH tillsammans med Arwidssonstiftelsen, säger Muriel Beser Hugosson, skolchef för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

 Kontakt:

Ann Legeby, ann.legeby@arch.kth.se

Presskontakt KTH: Peter Ardell, press@kth.se, tfn: 08 – 790 69 60

Presskontakt Arwidssonstiftelsen: Veronica Hejdelind, verksamhetschef veronica.hejdelind@arwidssonstiftelsen.se

tfn: 072-711 2045

Ladda ned som PDF

Foto: Jonas Eriksson