After dark

 Social-ecological public space from a darkness perspective

Författare: Maja Lindroth och Matilda Svensson

Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

För fjärde året delar Arwidssonstiftelsen tillsammans med KTH arkitekturskolan ut ett pris till bästa examensarbetet inom Tillämpad stadsbyggnad. 2022 går priset till Maja Lindroth och Matilda Svensson för deras projekt ”After dark” som utforskar behovet och värdet av mörker i levnadsmiljöer för nattaktiva arter i urbana områden..

Juryns motivering:

”I After Dark har Maja Lindroth och Matilda Svensson undersökt hur ett mörkerperspektiv kan påverka utformningen av våra offentliga rum. Vad krävs för att skapa balans mellan de sociala och ekologiska intressena och hur bör avvägningen mellan användarna – människor och andra nattlevande arter, i studien fladdermöss – se ut?  Författarna har valt att studera ljus- och mörkerfrågorna i tre skalnivåer – stad, område och plats. I uppsatsen har man använt Göteborg som exempel för att utveckla sina resonemang. För att omsätta sina slutsatser i praktiken, har författarna dessutom utarbetat ett konkret designförslag för en plats vid älvfronten. Som utgångspunkt för detta har man dels tagit en redan beslutad detaljplan, dels resultatet av en egen serie experiment där olika ytors reflektionsförmåga undersökts i laboratoriemiljö.

Lindroth och Svensson visar övertygande hur den artificiella belysningen i våra stadsmiljöer kan utvecklas som ett verktyg för att skapa en socialekologisk dimension i stadsbyggandet. Därigenom nalkas de på ett innovativt sätt belysningsfältet och lyfter det till en ny nivå bortom det idag gängse sättet att hantera dessa frågor. Hittills har man i princip nöjt sig med att konstatera att de negativa effekterna av ljusföroreningar bör begränsas samtidigt som tryggheten måste upprätthållas. Uppsatsen är skickligt genomförd i alla delar, liksom mycket välformulerad. Designstudien, om än gestaltningsmässigt lågmäld, bryter som sådan dessutom ny mark då den har få, om ens några tidigare motsvarigheter.

After Dark tydliggöra behovet av att inympa frågor om relationerna mellan belysning, ekosystem och habitat som självklara delar i stadsbyggnadsprocessen. Därigenom utgör uppsatsen också ett värdefullt och viktigt bidrag till fältet tillämpad stadsbyggnad. ”

Juryn består av Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola, Tatjana Joksimovic, enhetschef för bostäder och fysisk planering på Länsstyrelsen i Stockholms län och Martin Rörby, arkitekturhistoriker och styrelsemedlem i Arwidssonstiftelsen.

Maja Lindroth och Matilda Svensson.

Pristagarna får 10 000 kronor och ett verk av konstnären Susanne Wollmers.

Kontakt:

Maja Lindroth limaja@student.chalmers.se

Matilda Svensson matisven@student.chalmers.se 

Kris Johnson-Jones, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen kris.jones@arwidssonstiftelsen.se

Ann Legeby, professor i Tillämpad stadsbyggnad KTH ann.legeby@arch.kth.se