Studentpris i Tillämpad stadbyggnad 2019

Per Arwidsson, Antonia Myleus och professor Ann Legeby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Under det första nationella mötet om Tillämpad Stadsbyggnad delade KTH och Arwidssonstiftelsen ut ett pris till bästa examensarbete. Juryn som bestod Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola, Tatjana Joksimovic, planchef på länsstyrelsen i Stockholm, Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö och Martin Rörby, arkitekturhistoriker och styrelsemedlem i Arwidssonstiftelsen valde Antonia Myleus arbete Weaving the Urban Fabric through Architecture De-growth.

Juryns motivering

”Arbetet lyfter aktuella frågor om produktion och konsumtion i staden. Med utgångspunkt från ett cirkulärt tänkande analyseras flöden som har med textilindustrins rumsliga krav och förutsättningar att göra i en stadskontext: råvaruleveranser, textilproduktion och distribution etc.

Projektet har särskilda förtjänster genom att inte hantera städer som enskilda platser eller byggnader utan som processer som engagerar en lång rad verksamheter, där stadsbyggandets uppgift att utveckla staden så att den erbjuder plats för alla dessa lyfts. Det är också befriande och viktigt att projektet intresserar sig för staden som plats för produktion, och inte bara för rekreation och konsumtion.

Mot den bakgrunden presenteras en textilfabrik placerad i ett intressant läge och utformad med stor inlevelse i produktionsprocessen och dess roll för stadens övriga vardagsliv, där dock utformningen av den lokala förankringen skulle kunna utvecklas. Förslaget är även ambitiöst när det gäller den arkitektoniska gestaltningen av fabriksbyggnaden och uppvisar ett poetiskt manér i sin visualisering”

Antonia Myleus tog emot ett verk av konstnären Susanne Wollmers och 10 000 kr.

Studentpris i Tillämpad stadsbyggnad 2019